Trykfarver

Generelt beskrevet består alle avistrykfarver af fire grupper af komponenter: Nuancegivende stoffer, bindemidler, fortyndere og additiver.

Nuancegivende komponenter

I reglen anvendes uopløselige, meget finkornede pigmenter til dette formål. I meget få tilfælde kan man også anvende opløselige farvestoffer, specielt til blåtoning af sorte farver.

Ved anvendelse af pigmenter afhænger egenskaber som farvestyrke og transparens ikke kun af pigmentets egenskaber, men også af hvor godt pigmentet er findelt og befugtet med bindemiddel, samt hvilket bindemiddel, der er anvendt.

Det vigtigste avisfarvepigment er Carbon Black. Det fremstilles ved ufuldstændig forbrænding af gas eller olie. Der dannes kulpartikler (sod) med meget lille partikelstørrelse (20 - 50 nanometer) og en meget stor overflade (40 - 150 m2/gram).

Carbon black leverandørerne fremstiller en bred vifte af carbon black typer med varierende partikelstørrelse, befugtningsegenskaber, farve-styrke, massetone (brunlig/blålig) osv.

Pigmenterne til kulørte avisfarver stammer næsten udelukkende fra den kemiske industri. Blandt det store antal pigmenter, som er til rådighed, anvendes kun en lille del til avisfarver, idet der normalt ikke stilles særlige krav til ægtheder, og prisen derfor bliver meget afgørende.
 

Bindemidler og fortyndere

For avisfarver kan det undertiden være vanskeligt at adskille bindemidler og fortyndere. Traditionelt har højviskose mineralolier været meget anvendt som bindemiddel, uanset at mineralolier sammen med vegetabilske olier normalt opfattes som fortyndere i avisfarve. I andre farvetyper opfattes bindemidler som komponenter, der befugter pigmenterne og holder dem i en stabil dispersion under lagring og anvendelse, samt er afgørende for egenskaberne af det færdige tryk, mens fortyndere anvendes til regulering af farvens konsistens og forsvinder ved fordampning efter trykningen.

Avisfarver tørrer ved indsugning i papiret, og der sker kun en yderst begrænset afdampning af fortyndere efter trykningen. Afhængig af viskositeten af disse "fortyndere" kan man udmærket vælge at opfatte nogle af disse som bindemidler.

Udover de ovennævnte komponenter anvendes forskellige harpikstyper som bindemiddel, herunder

* højtsmeltende, modificerede naturharpikser
* kulbrinteharpikser fremstillet ud fra oliekomponenter
* alkydharpikser fremstillet ud fra vegetabilske olier, samt
* mørk kulbrinteharpikstyper til sort avisfarve.
 

Additiver

Der kan i avisfarve anvendes en række additiver. Det er for eksempel:

* Fyldstoffer
* Befugtningsmidler
* Geleringsmidler
* Vokstyper

Disse additiver anvendes til at korrigere forskellige farveegenskaber med, som f. eks. flyd, set-off, gennemslag, gnidefasthed og farvetransport.

 

Egenskaber og anvendelse

Afhængig af maskintype (konfiguration), fugte- og fødesystem (over-eller underliggende farvekniv) etc. er det nødvendigt at tilpasse de enkelte farvetypers flyd og viskositet til formålet. Det er derfor vigtigt, at farvefabrikken kender disse forhold for at kunne levere den rigtige trykfarve. Der findes i dag to hovedtyper af avisfarver - rene vegetabilske og rene mineraloliebaserede samt hele skalaen derimellem, og valget mellem disse er stadig til debat.
 

Sætning/indslåning af farve i papiroverfladen