Visuel vurdering

100% felt i gul, magenta,  cyan og sort anvendes til vurdering af trykkets density.

Det er vigtigt, at der ved en visuel  vurdering sammenlignes med et godkendt tryk, idet der  ved sammenligning med den sidst udtagne prøve  let kan ske en ændring af farveføringen  (positiv eller negativ) som ikke opdages. Herved sker  en langsom ændring (stigning eller fald) i trykkets  density.

70% felterne anvendes til en  umiddelbar vurdering af trykkets relative trykkontrast.  Vurderingen kan ikke anvendes som et absolut mål,  men sammenligning med det godkendte tryk vil vise en  eventuel ændring i kontrast, der f.eks. kan skyldes ændring  i farveføringen eller problemer omkring trykafviklingen (gummidug, modtryk o.s.v.), der medfører en ændring  af punktbredningen.

40% felterne anvendes til vurdering  af punktbredningen i trykket.

En større punktbredning skyldes  normalt en for høj farveføring eller problemer  omkring trykafviklingen (gummidug, modtryk m.v.), og  der kan relativt let korrigeres for dette. En for lille punktbredning skyldes normalt et for lille modtryk i trykøjeblikket.

Punktbredningen påvirkes endvidere  bl.a. af processen omkring fremstillingen af repromateriale,  pladefremstillingen og pladetypen (positiv eller negativ  plade), hvorfor reproprocessen må være velkontrolleret.

Gråbalancefelterne består  af sammentryk af gul, rød og blå i forskellige  rasterværdier. Balancen i farveføringen  mellem de tre kulører kan vurderes direkte under  forudsætning af, at trykfarverne er korrekte i  kulørmæssig henseende (DP/E 111, DP/E 133  og DP/E 163).

Ved visuel vurdering skal gråbalancefelterne  være i overensstemmelse med de gråtoner,  der er lavet alene i sort raster, således de fremstår  som en jævn gråtone.

Densitometerkontrol
100% felt i gul, magenta, cyan og sort anvendes  til vurdering af farveføring. Dette kan ske  ved visuel sammenligning med prøvetryk. Den  sikreste metode er at foretage måling af density med densitometer. De anbefalede density-værdier  er følgende: Gul, Magenta og Cyan: 0,90 +/-  0,10 Sort: 1,10 +/- 0,10

70% felt i gul, magenta, cyan  og sort anvendes til vurdering af relativ trykkontrast.  Rasteret må under ingen omstændigheder lukke.  Relativ trykkontrast kan måles med densitometer,  idet forskellen mellem 100% og 70% feltet bestemmes.

Den relative trykkontrast bør  være større end 0,20 (20%) for alle farverne.

40% felt anvendes til vurdering  af punktbredningen i trykket.

Punktbredningen måles direkte  med et densitometer ved måling af density i henholdsvis  fuldtone (100% felt) og i 40% rasterfeltet.

Punktbredningen i avistryk bør  være ca. 25% +/- 5%.

Gråbalancen kan måles  direkte med de fleste moderne densitometre. Gråbalancen  bør være større end 0,85 (85% af  en ideel sort).

Den sorte trykfarve er ikke idealsort,  men vil typisk vise en gråbalance (indtryk af ren sort) på ca. 0,95.

Når man har hold på produktionsprocessen, vil den almindelige anvendelse af colorstrippen indskænke sig til en anvendelse af gråbalancefelterne i en kreativ udformning.

Download controlkilen